Jednání Výboru pro bezpečnost PS Parlamentu ČR

21.03.2019

Informace z jednání Výboru pro bezpečnost PS Parlamentu ČR

Dne 21. března 2019 se uskutečnilo jednání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za přítomnosti ministra vnitra Jana Hamáčka a ředitelů jednotlivých bezpečnostních sborů, kterého se jako hosté zúčastnili zástupci KOOBS Mgr. et Mgr. Petr Hejda a Ing. Alexander Burda.

Třetím bodem jednání Výboru byla novela zákona č. 361/2003 Sb., kterou se upravuje jiná výdělečná činnost bezpečnostních sborů v návaznost na nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 24/17. Novela je předložena jako sněmovní tisk č. 410/2019, zpravodajem je místopředseda Výboru pro bezpečnost JUDr. et PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Novela upravuje především § 48 zák. č. 361/2003 Sb. Jinou výdělečnou činnost pro příslušníky bezpečnostních sborů, pro kterou se nevyžaduje povolení, určuje shodně s obdobnými právními úpravami pro vojáky, soudce, státní zástupce, státní úředníky a úředníky samosprávných celků. K činnostem nevyjmenovaným v zákoně bude třeba povolení služebního funkcionáře. Ten rozhodnutí o povolení či nepovolení výdělečné činnosti vydá v řízení ve věcech služebního poměru s možností odvolání, popř. soudního přezkumu rozhodnutí.

Ve všeobecné rozpravě někteří poslanci upozornili riziko nejednotnosti rozhodování jednotlivých služebních funkcionářů a s tím související riziko soudních sporů. Rovněž bylo upozorněno na problematičnost vydávání metodických pokynů ředitelů bezpečnostních s cílem sjednocení rozhodování služebních funkcionářů, když tyto pokyny by byly interními akty řízení, což ve shora zmiňovaném nálezu kritizoval Ústavní soud a byl to jeden z důvodů derogace § 48 zák. č. 361/2003 Sb.

Několik poslanců, zejména pan Zdeněk Ondráček a Radovan Vích, upozornilo na skutečnost, že o příslušníky bezpečnostních sborů by se měl v prvé řadě postarat stát, možnost jiné výdělečné činnosti budou využívat zejména nízkopříjmoví příslušníci bezpečnostních sborů (policisté základních útvarů a tzv. mokří hasiči), kteří mají největší potřebu takto kompenzovat nedostatečné služební příjmy.

Členové výboru pro bezpečnost zároveň ubezpečili, že v tomto volebním období se nebudou zabývat výsluhovými nároky příslušníků bezpečnostních sborů, byť náklady na výsluhové nárok rostou velmi rychle a již nyní se pohybují řádově v jednotkách miliard Kč.

Ředitelé jednotlivých bezpečnostních sborů konstatovali, že neočekávají při aplikaci nové úpravy jiné výdělečné činnosti problémy, genmjr. PhDr. Petr Dohnal výslovně zmínil nedostatečné ohodnocení řadových příslušníků Vězeňské služby ČR.

Mgr. et Mgr. Petr Hejda - prezident KOOBS

Ing. Alexander Burda - člen prezidia KOOBS