Memoranda o spolupráci mezi NOO PČR Liberec a ZO NOSP ČR Česká Lípa a mezi ZO NOSP ČR Česká Lípa a OOO Česká Lípa - PODEPSÁNA

29.11.2019

Dne 29. listopadu 2019 došlo při jednání Členské schůze NOO PČR Liberec k uzavření memorand o spolupráci v rámci ÚO Liberec mezi odborovými organizacemi, NOO PČR Liberec - člen KOOBS - předseda předsednictva Bc. Václav Záhora a ZO NOSP ČR Česká Lípa - předseda František Kaletus

a mezi OOO Česká Lípa - člen KOOBS - předseda výboru Jan Kyselka, DiS. a ZO NOSP ČR Česká Lípa - předseda František Kaletus.

Uzavřená memoranda vytváří prostor pro konstruktivní spolupráci a koordinaci činnosti odborových organizací při vytváření i při realizaci komplexních postupů pro zajištění dobrého právního a sociálního postavení členů, dobrého jména ZO NOSP ČR Česká Lípa a OOO Česká Lípa a NOO PČR Liberec v deklarované působnosti smluvních organizací, i dobrých mravů.

Spolupráce je založena na dobrovolnosti a společných zájmech, vzájemnému nekonkurování si a zastupitelnosti při jednáních, zejména s představiteli Policie ČR, přičemž není dotčena autonomie žádné z organizací.

Účastnické organizace budou využívat k dosažení společných cílů všech dostupných nástrojů, které vyplývají z jejich poslání a jsou v souladu s právními předpisy České republiky.

Se vzájemně poskytovanými informacemi mohou účastnické organizace nakládat způsobem, který nebude újmou druhé organizace a není v rozporu s právními předpisy České republiky.

Tato memoranda se uzavírají na dobu dvou let a poté se jejich platnost prodlužuje vždy o 1 rok, pokud jedna nebo druhá odborová organizace, nejpozději 30 dnů před posledním dnem jeho platnosti, písemně nevyrozumí druhou stranu o jeho ukončení.

Za KOOBS blahopřeji a děkuji za odvahu, slušnost, spolupráci a komunikaci, která má naplňovat účel odborových organizací, tedy spolupráci ve prospěch nejen našich členů, ale všech příslušníků a zaměstnanců a nejen v Libereckém kraji. Ukázali jste, že cílem nejsou hmotné statky a jiné výhody pro Vás, ale zájem o práci pro vaše členy. Také jste ukázali, že kde není hloupá zášť a závist, je plodná spolupráce možná a přínosná,

Ještě jednou za KOOBS děkuji a přeji hodně úspěchů.

Ing. Alexander Burda

organizační tajemník a člen prezidia KOOBS

předseda OOBS při MŘ PČR Plzeň