Jak policie ČR a některé odborové organizace jednají v rozporu s dobrými mravy!!!

02.08.2021

Policie České republiky uzavřela dne 20.3.2012 s Koordinačním výborem základních odborových organizací občanských zaměstnanců Policie České republiky Odborového svazu státních orgánů a organizací, Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky a Unií bezpečnostních složek Ministerstva vnitra Kolektivní dohodu.

Tato dohoda byla uzavřena na dobu 2 let s automatickým prodloužením o 1 rok, pokud policie nebo odborová organizace nejpozději 60dnů před posledním dnem platnosti nevyrozumí druhou stranu o jejím ukončení. Dohoda je to věru obsáhlá má celých 7 stran a světe div se žádná ze smluvních stran již více jak 9 let nemá potřebu novelizovat. Je pochopitelné, že policii jako zaměstnavateli co nejstručnější dohoda vyhovuje, nemá přeci zájem poskytovat zaměstnancům nebo odborovým organizacím výhody nad rámec zákonných požadavků, ale co odborové organizace, jejichž hlavní činností je zlepšovat a chránit zájmy zaměstnanců (příslušníků). Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů podala po svém vzniku návrh policejnímu prezidentovi na zahájení kolektivního vyjednávání, včetně zaslání návrhu nové kolektivní dohody, návrh se nesetkal s kladnou reakcí s odkazem na platnou Kolektivní dohodu. Vzhledem k nezájmu ostatních odborových organizací, které jsou smluvními stranami platné Kolektivní dohody na zahájení nového kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem, podal KOOBS dne 6.8.2019 žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření separátní kolektivní dohody ke kolektivní dohodě ze dne 20.3.2012 z důvodu nesplnění podmínky shody na straně odborových organizací. Tato žádost byla rozhodnutím MPSV ČR z 15. 7. 2021 zamítnuta, nicméně správní orgán MPSV ČR v odůvodnění konstatuje: "Faktickou podstatou sporu mezi účastníky je nemožnost žadatele (KOOBS) přistoupit bez souhlasu ostatních odborových organizací k již uzavřené kolektivní dohodě, která je uzavřena na dobu určitou s automatickým prodloužením.", správní orgán dále došel k závěru: "... lze vážně pochybovat o nediskriminačním jednání stran původní dohody vůči žadateli, tedy o tom, že výkon práva stávajících stran, ač odpovídá zákonu je v souladu s dobrými mravy a v dobré víře. V případě, kdy je svévolně zamezeno přístupu odborové organizace do vyjednávání - v situaci, kdy o to odborová organizace dlouhodobě usiluje a zastupuje nezanedbatelné procento zaměstnanců, jak vyplývá z podání žadatele, lze usuzovat na to, že výkon práva ostatních účastníků řízení tímto způsobem prakticky znemožňuje výkon odborové činnosti žadatele u zaměstnavatele. ..." závěrem správní orgán uvádí: "Správní orgán na účastníky řízení apeluje, že sociální dialog, jakožto zásadní cesta k zajištění sociálního smíru u zaměstnavatele, musí respektovat základní principy rovnosti a nediskriminace a musí být veden s cílem zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců. Nutno upozornit, že každý z účastníků řízení vyjma žadatele může stávající patovou situaci vyřešit tak, aby nadále nedocházelo k rozporu s dobrými mravy." (Rozhodnutí MPSV ČR, č.j. MPSV-2019/163263- 523/16) KOOBS se od svého vzniku v roce 2018 aktivně snaží zahájit kolektivní vyjednávání s Policií ČR, neboť si je vědoma, že stávající Kolektivní dohoda je nedostatečná, je si toho vědomo i vedení Policie ČR, které však z nepochopitelných důvodů Kolektivní dohodu dosud nevypovědělo a nezahájilo nové kolektivní vyjednávání, raději ve spolupráci s NOS PČR, UBS a OSSOO zahájení nového vyjednávání blokuje. A jak je tomu u jiných bezpečnostních sborů, kde KOOBS působí? Ani u Vězeňské služby ČR ani u Celní správy ČR se KOOBS nesetkala s takovým odporem jako u Policie České republiky u obou bezpečnostních sborů, je nebo v nejbližší době bude KOOBS účastníkem kolektivního vyjednávání, zároveň ji nejsou kladeny žádné překážky pro působení u těchto bezpečnostních sborů a je respektovaným partnerem pro vedení těchto bezpečnostních sborů. 

Co dál? KOOBS bude dále činit všechny kroky, aby se stala účastníkem kolektivního vyjednávání a mohla pro příslušníky a zaměstnance vyjednat lepší podmínky Kolektivní dohody a Kolektivní smlouvy, než jsou současné téměř 10 let staré, zároveň bude doufat, že účastníci současné Kolektivní dohody vezmou za své výtky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a sami zahájí nové kolektivní vyjednávání, ku prospěchu všech příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky. Posledním příkladem toho, že vedení policie nerespektuje rovný přístup ke všem odborovým organizacím je jednání policejního prezidenta s odborovými organizacemi dne 27. 7. 2021 o způsobu rozdělování mimořádných odměn schválených rozhodnutím vlády dne 19. 7. 2021. Na toto jednání nebyl zástupce Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů pozván, a přesto pan policejní prezident lživě tvrdí, že seznámil odborové organizace. Jednoznačně tak došlo ze strany policejního prezidenta k porušení práv odborové organizace dle § 198 odst. 1 z.č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, neboť KOOBS bylo upřeno právo na informace, i možnost projednat a zaujmout stanovisko k systému odměňování příslušníků. Z tohoto jednání diskriminace jen "čiší". 


Prezidium KOOBS