Stravenky - nejistý benefit a odpověď ministra vnitra

10.03.2023

Dne 9.3.2023 obdržel KOOBS od MV, nicneříkající odpověď k otázce  dalšího zachování stravenek: 

Vážený pane viceprezidente,

obdržel jsem Váš dopis, ve kterém reagujete na moji odpověď na interpelaci poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové ze dne 9. ledna 2023 týkající se způsobu zajištění financování příspěvku na stravování v Policii České republiky v roce 2023.

Na formulaci své odpovědi k předmětné žádosti trvám. K otázce financování příspěvku na stravování v Policii České republiky mohu pouze zopakovat, že rozpočet provozních výdajů pro rok 2023 je meziročně významně nižší než konečný rozpočet roku 2022, přičemž tuto skutečnost dále zdůrazňuje nárůst cen základních komodit, energií a práce.

Za účelem možnosti vyplácení příspěvku na stravování u Policie České republiky i v roce 2023, byly v současné době v rozpočtu Ministerstva vnitra vyčleněné finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč na zajištění vyplácení v prvních dvou měsících roku, a to na úkor zajištění jiných potřeb. Tyto finanční prostředky jsou aktuálně požádány k realokaci do rozpočtu Policie České republiky cestou Ministerstva financí.

Pro následující období do konce roku 2023 aktuálně Ministerstvo vnitra ani Policie České republiky nedisponují potřebnými finančními zdroji na zajištění vyplácení příspěvku na stravování. V této souvislosti je připravován materiál k předložení vládě ČR, ve kterém ji požádám o navýšení rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2023 o potřebné finanční prostředky v celkové výši 300 mil. Kč s trvalým vlivem do dalších let tak, aby mohl být příspěvek na stravování, jenž považuji za jeden z významných prostředků zajištění základních sociálních potřeb pro příslušníky a zaměstnance Policie České republiky, který jistě přispívá svou měrou i ke stabilizaci sboru, vyplácen i v letošním roce a v letech následujících. Zároveň

podotýkám, že od 1. ledna 2023 je vyplácen příspěvek ve výši 41,- Kč oproti 39,- Kč v uplynulých letech, čímž došlo mimo jiné ke sjednocení výše příspěvku na stravování v rámci kapitoly Ministerstva vnitra.

Jsem si vědom skutečnosti, že příspěvek na stravování je vyplácen zaměstnancům státní správy a příslušníkům dalších bezpečnostních sborů bez rozdílu rezortu, kde tato situace byla průběžně řešena. Pouze Policie České republiky tyto prostředky neobdržela. Z tohoto důvodu je rozdíl mezi příslušníky a zaměstnanci Policie České republiky a ostatními zaměstnanci státní správy a příslušníky dalších bezpečnostních sborů. Uvědomuji si, že v případě neposílení rozpočtu Policie České republiky o částku 300 mil. Kč existuje riziko ukončení vyplácení příspěvku na stravování k 28. únoru 2023, čímž by mohl být ohrožen sociální smír.

Jak jsem tedy uvedl v předmětné odpovědi na interpelaci, i nadále je mým záměrem zajistit vyplácení příspěvku na stravování u Policie České republiky ve výši 41,- Kč. Za účelem plnění tohoto cíle je však nutné v rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra zajistit dostatečné finanční zdroje, kterými nicméně, a to i v návaznosti na výše zmíněnou rozpočtovou podhodnocenost akcentovanou růstem cen, rezort Ministerstva vnitra pro rok 2023 a roky další nedisponuje, a proto je vládě ČR předkládána žádost o navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra ve výši 300 mil. Kč ročně.